Obchodné podmienky eshopu PomockyPreDeti.sk

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky v zmysle platnej legislatívy upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej na diaľku na internetovej stránke elektronického obchodu PomockyPreDeti.sk (ďalej len „eshop“) medzi:

E – GO, s.r.o.
A. Kubinu 24
917 01 Trnava

IČO: 36251526
DIČ: 2020167633
IČ DPH: SK2020167633

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, Odd. Sro, Vl. č. 13763/T

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (SWIFT BIC TATRSKBX)
Číslo účtu IBAN: SK75 1100 0000 0026 2480 4313
Číslo účtu v starom formáte: 2624804313/1111
(ďalej len „predávajúci“)

a osobou nakupujúcou tovar alebo produkty (ďalej len „kupujúci“).

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zmluvnými podmienkami záväzkovo-právnych vzťahov uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, a sú neoddeliteľnou súčasťou:

 • kúpnej zmluvy, alebo
 • zmluvy o dielo, alebo
 • zmluvy o poskytnutí elektronického obsahu na nehmotnom nosiči, alebo
 • nepomenovanej zmluvy, t.j. takej ktorá nie je výslovne upravená ako typ zmluvy v zákonných ustanoveniach, avšak zmluvné strany dostatočne určia predmet svojich záväzkov.

(Zmluvné typy uvedené vyššie ďalej len ako „zmluva“)

Kontaktné údaje predávajúceho (korešpondenčná adresa)

E – GO, s.r.o.
Lomonosovova 6
č. dverí 119
917 08 Trnava

Zodpovedná osoba predávajúceho

Ing. Martina Ostrovská
tel. +421 911 137 086
e-mail info@pomockypredeti.sk

Časová dostupnosť

Pondelok – piatok
9:30 – 15:00 hod.

Orgán dozoru

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
033/5512 689
033/5512 690

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Odoslanie objednávky

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na zmluvu uzavretú v eshope.

Odoslaná objednávka predstavuje návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy.

Odoslanie objednávky sa uskutoční elektronicky, stlačením tlačidla OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY v poslednom kroku objednávkového procesu v eshope.

Po odoslaní objednávky v eshope predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom na adresu kupujúceho informáciu o doručení objednávky.

Objednávka od kupujúceho musí obsahovať tieto náležitosti (vyplnené údaje):

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mail
 • Telefón
 • Ulica
 • Číslo domu
 • Mesto
 • PSČ
 • v prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľom, aj fakturačné údaje t.j. IČO, DIČ a názov firmy

Akceptácia objednávky a vznik zmluvy

Zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká zaslaním akceptácie objednávky, ktorú zašle predávajúci samostatným e-mailom kupujúcemu.

Predávajúci potvrdí kupujúcemu stav objednávky a predpokladaný termín doručenia.

Zmluva uzatvorená podľa tohto ustanovenia medzi predávajúcim a nakupujúcim ako fyzickou osobou je zmluvou v zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Zmluva uzatvorená podľa tohto ustanovenia medzi predávajúcim a nakupujúcim ako právnickou osobou alebo fyzickou sobou – podnikateľom je zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka a vzťahujú sa na ňu primerane všetky ustanovenia Obchodného zákonníka.

Druhy produktov a príslušné zmluvné typy

Predávajúci ponúka v eshope kupujúcemu rôzne druhy produktov, najmä učebné pomôcky pre vzdelávanie detí v predškolskom a mladšom školskom veku. Druh produktov je určujúci pre zmluvný typ zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim:

 • v prípade hmotného tovaru dodaného na základe objednania produktu z ponuky eshopu bez špeciálnych nastavení a volieb – ide o kúpnu zmluvu,
 • v prípade hmotného tovaru vyrobeného na základe objednania produktu so špeciálnymi nastaveniami a voľbami platnými len pre konkrétneho kupujúceho – ide o zmluvu o dielo,
 • v prípade elektronického obsahu, najmä súborov PDF určených na svojpomocné vytlačenie kupujúcim – ide o zmluvu o dodaní elektronického obsahu na nehmotnom nosiči
 • v prípade, že kupujúci v jednej objednávke objednáva tovary viacerých druhov podľa horeuvedeného – primerane sa uplatnia všetky príslušné zmluvné typy.

Komunikácia kupujúceho a predávajúceho

Komunikácia kupujúceho a predávajúceho bude prebiehať predovšetkým e-mailom. V nutných prípadoch môže prebiehať telefonicky, alebo poštou.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom a v čase, ktorý si vybral pri odosielaní objednávky v eshope.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu VOPRED, s výnimkou, ak je kupujúcim škola alebo jej zriaďovateľ so sídlom v SR a zvolí spôsob platby na faktúru po dodaní.

Možnosti platby kúpnej ceny

Kupujúci uhradí kúpnu cenu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • bankovým prevodom na účet predávajúceho (bez príplatku)
 • hotovostným vkladom na účet predávajúceho (bez príplatku)
 • platobnou kartou VISA/MASTERCARD (bez príplatku)
 • pomocou platobnej služby PAYPAL (bez príplatku)
 • bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry (bez príplatku – len pre pre školy, škôlky, zriaďovateľov a iné právnické osoby)
 • platba na faktúru po doručení objednávky (bez príplatku – len pre školy, škôlky a zriaďovateľov)

V prípade omeškania úhrady kúpnej ceny je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úroky z omeškania. Tovar zostáva vlastníctvom predávajúceho do doby úplného uhradenia kúpnej ceny.

Daňový doklad

Po uhradení kúpnej sumy predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad. Daňový doklad predávajúci kupujúcemu zašle e-mailom. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s doručovaním daňových a účtovných dokladov e-mailom.

4. Dodanie a prevzatie tovaru

Dodanie tovaru

Dodacie lehoty

Predávajúci a kupujúci sa dohodli na spôsobe dodania tovaru v rámci územia Slovenska nasledovne:

 • Dodacia lehota na odoslanie ostatných produktov je spravidla 7 (sedem), maximálne však 30 (tridsať) kalendárnych dní od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Spôsob doručenia

Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom dohodnutým v objednávke.

Ostatné produkty predávajúci zašle v rámci SR nasledovným spôsobom:

 • celková hmotnosť tovaru v objednávke do 2kg: listom 2. triedy – Slovenská pošta
 • celková hmotnosť tovaru v objednávke nad 2kg do 10kg: balíkom 2. triedy – Slovenská pošta
 • celková hmotnosť tovaru v objednávke nad 10kg: kuriérom

Ostatné produkty predávajúci zašle mimo SR nasledovným spôsobom:

 • celková hmotnosť tovaru v objednávke ľubovoľná: balíkom 2. triedy – Slovenská pošta

Lehoty prepravných spoločností

Lehoty prepravných spoločností na doručenie zásielky kupujúcemu od dňa podania zásielky predávajúcim:

 • Slovenská pošta: 3 až 5 pracovných dní v SR; 3 až 21 dní mimo SR
 • Packeta: 1 pracovný deň v SR

Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný tovar prevziať. Prevzatie sa uskutoční v zmysle podmienok doručovateľa.

Odmietnutím prevzatia zásielky alebo neprevzatím zásielky od doručovateľa neprichádza k odstúpeniu od zmluvy. Všetky ďalšie náklady, ktoré vzniknú odmietnutím prevzatia zásielky alebo neprevzatím zásielky od doručovateľa, hradí kupujúci v ich skutočnej výške.

5. Náklady na doručenie

Cenník prepravných nákladov

Cenu prepravného zobrazí nákupný košík v eshope automaticky podľa hmotnosti a celkovej ceny objednaného tovaru podľa nasledujúceho cenníka:

Dopravca Cieľ a maximálna hmotnosť zásielky Cena prepravy (s DPH)
Slovenská pošta (list 2. triedy) SR – do 1 kg 3,80€
Slovenská pošta (list 2. triedy) SR – 1 kg až 2 kg 4,90€
Slovenská pošta (balík 2. triedy) SR – 2 kg až 5 kg 7,30€
Slovenská pošta (balík 2. triedy) SR – 5 kg až 10 kg 8,50€
Slovenská pošta (balík) ČR – bez rozdielu hmotnosti 14€
Slovenská pošta (balík) zahraničie – bez rozdielu hmotnosti 120€

Cena prepravného pre objednávku tovaru za 120€ vrátane DPH a viac, pri doručení v rámci SR, je 0,00€.
Cena prepravného pre objednávku tovaru za 500€ vrátane DPH a viac, pri doručení do zahraničia, je 0,00€. 

V prípade, že kupujúci zvolil pri objednávke “Osobný odber (v Trnave alebo v Šali)”, cena prepravy je 0,00€.
Kupujúci si tovar prevezme na jednej z týchto adries predávajúceho:

 • E – GO s.r.o., Lomonosovova 6 (1. posch., č.d. 119), Trnava
 • Coworking Šaľa, Hlavná 5 (budova VÚB, vchod zboku budovy), Šaľa

Adresu osobného prevzatia je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vopred. Termín prevzatia je dohodou zmluvných strán.

V prípade, že kupujúci po objednaní tovaru s osobným prevzatím bude dodatočne požadovať doručenie prepravcom, je povinný vopred uhradiť prepravné náklady podľa vyššie uvedenej tabuľky.

6. Odstúpenie od zmluvy a storno objednávky

Odstúpenie do zmluvy a storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

Pri kúpe tovaru môže kupujúci písomne odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.j. pred prevzatím tovaru), resp. môže písomne stornovať objednávku ešte pred jej akceptáciou predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúcim sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu vzor formulára na odstúpenie od zmluvy na web stránke eshopu a ako prílohu e-mailovej akceptácie objednávky.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Storno poplatky

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledovných storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodu odstúpenia od zmluvy alebo storna objednávky na strane kupujúceho:

 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 7€ v prípade, kedy predávajúci tovar nevyexpedoval a kupujúci odstúpi od zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak.
 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 7€ v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak.
 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 25% kúpnej ceny objednaného tovaru vrátane DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy tovar kupujúci prevezme a odstúpi od zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ustanovenia § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.
 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 7€ pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť na náklady kupujúceho v lehote 14 kalendárnych dní doručené spolu s tovarom na korešpondenčnú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy je uverejnený na internetovej stránke eshopu ».

Predávajúci uhradí kupujúcemu bankovým prevodom alebo poštovým poukazom celú čiastku zníženú o dohodnutý storno poplatok do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru predávajúcemu.

V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté platby pred vrátením tovaru, resp. pred preukázaním odoslania tovaru predávajúcemu.

Výnimka z práva na odstúpenie od zmluvy

V prípade, že predmetom zmluvy je poskytnutie elektronického obsahu na nehmotnom nosiči (PDF súbor a podobne), kupujúci musí pred objednaním udeliť predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a tiež vyhlásenie, že bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Z tohoto dôvodu pri kúpe elektronického obsahu na nehmotnom nosiči (PDF súbor a podobne) kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy týkajúcej sa tohto obsahu.

Odstúpenie od zmluvy a storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť alebo odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho a podobne).
 • kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé údaje o sebe.
 • predávajúci z vážnych dôvodov nemôže tovar dodať, najmä v prípadoch ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15 kalendárnych dní.

Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť aj čiastočne, v prípade, že nemôže z vyššie uvedených dôvodov dodať časť produktov. Pre tento prípad sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia.

7. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, dodací list).
 • zaslať kupujúcemu daňový doklad, v zmysle čl. 3 týchto obchodných podmienok.

Predávajúci má právo:

 • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.
 • kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

8. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste (alebo poštovej doručenke) prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
 • pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

9. Záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie

Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom nasledovné dokumenty:

 • návod na použitie
 • licenčnú zmluvu

Tieto dokumenty kupujúcemu budú poskytnuté vo forme PDF súboru zaslaného e-mailom, alebo k dispozícii na stiahnutie z web stránky eshopu.

Tieto dokumenty v prípade hmotného tovaru môžu byť dodané v papierovej forme.

Záruka

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

Oprávnenie na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním alebo skladovaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo akýmkoľvek použitím tovaru v rozpore s príslušným návodom na použitie.

Za výrobné vady zodpovedá výrobca. Vady, ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba, je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomnou reklamáciou. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá.

V prípade, že kupujúci prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy, má kupujúci právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je kupujúci povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nesie dopravca. Podpísaním prevzatia tovaru kupujúci potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave.

Uplatnenie reklamácie musí kupujúci vykonať v zmysle reklamačného poriadku, zverejneného na webových stránkach eshopu.

Kompatibilita elektronického obsahu s hardvérom a softvérom

Elektronický obsah je v súborovom formáte PDF. Tento obsah je možné používať na všetkých zariadeniach (bez ohľadu na operačný systém) so softvérom, ktorý dokáže korektne zobraziť PDF súbory vo verzii PDF Acrobat 6.0 a vyššej.

Zabezpečenie elektronického obsahu

Počet povolených stiahnutí elektronického obsahu je obmedzený na 2 (dve).

Samotný elektronický obsah nemá žiadne zabezpečenie a je možné ho používať v rámci poskytnutej licencie.

Výluka zodpovednosti

Tovar predávaný v eshope PomockyPreDeti.sk NIE JE HRAČKA! Predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu alebo ujmu spôsobenú nesprávnym používaním tovaru, alebo použitím v rozpore s návodom na použitie. Kupujúci preberá plnú zodpovednosť za to, že tovar nebude používať maloleté dieťa/deti bez dozoru dospelej osoby.

10. Licencia

Všetky produkty v eshope PomockyPreDeti.sk sú autorským dielom v zmysle Autorského zákona.

Kupujúci súhlasí s licenčnými podmienkami uvedenými v Licenčnej zmluve, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

11. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. E-mailová adresa na zaslananie takejto žiadosti je info@pomockypredeti.sk.

Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Európska platforma alternatívneho riešenia sporov je dostupná na internetových stránkach http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm (otvorí sa v novom okne)  ».

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie (otvorí sa v novom okne) ».

12. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. Podmienky ochrany údajov predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v časti Ochrana osobných údajov.

13. Pravidlá použitia cookies

Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa použitia súborov cookies na internetovej stránke eshopu. Podmienky použitia súborov cookies predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v časti Pravidlá použitia cookies.

14. Pravidlá monitorovania prístupov

Prístupy kupujúceho na web stránku eshopu môžu byť monitorované pre účely štatistického spracovania v rámci platnej legislatívy. Podmienky monitorovania prístupov predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v časti Právne podmienky.

15. Záverečné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke eshopu.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledovných zákonov:

 • Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
 • Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke eshopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia zmluvy.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 19.10.2020.

Archív starších verzií:
Obchodné podmienky platné od 11.3.2016 do 4.5.2017 (PDF)
Obchodné podmienky platné od 5.5.2017 do 18.10.2020 (PDF)