Obchodné podmienky eshopu PomockyPreDeti.sk
(časť 1 – pre spotrebiteľov)

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky v zmysle platnej legislatívy upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej na diaľku na internetovej stránke elektronického obchodu PomockyPreDeti.sk (ďalej len „eshop“) medzi:

E – GO, s.r.o.
A. Kubinu 24
917 01 Trnava

IČO: 36251526
DIČ: 2020167633
IČ DPH: SK2020167633

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, Odd. Sro, Vl. č. 13763/T

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (SWIFT BIC TATRSKBX)
Číslo účtu IBAN: SK75 1100 0000 0026 2480 4313
Číslo účtu v starom formáte: 2624804313/1111
(ďalej len „obchodník“)

a osobou nakupujúcou tovar, ktorý je v zmysle zákona spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).
Spotrebiteľom je podľa § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zmluvnými podmienkami záväzkovo-právnych vzťahov uzatvorených medzi obchodníkom a kupujúcim, a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Kontaktné údaje obchodníka (korešpondenčná adresa)

E – GO, s.r.o.
Lomonosovova 6
č. dverí 119
917 08 Trnava

Adresa elektornickej pošty obchodníka

info@pomockypredeti.sk

Zodpovedná osoba obchodníka

Ing. Martina Ostrovská
tel. +421 911 137 086
e-mail info@pomockypredeti.sk

Časová dostupnosť

Pondelok – piatok
9:30 – 15:00 hod.

Orgán dozoru

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
033/5512 689
033/5512 690

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Odoslanie objednávky

Kupujúci odoslaním objednávky obchodníkovi súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na zmluvu uzavretú v eshope.

Odoslaná objednávka predstavuje návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy.

Odoslanie objednávky sa uskutoční elektronicky, stlačením tlačidla OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY v poslednom kroku objednávkového procesu v eshope.

Po odoslaní objednávky v eshope obchodník zašle kupujúcemu e-mailom na adresu kupujúceho informáciu o doručení objednávky.

Objednávka od kupujúceho musí obsahovať tieto náležitosti (vyplnené údaje):

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mail
 • Telefón
 • Ulica
 • Číslo domu
 • Mesto/obec
 • PSČ

Akceptácia objednávky a vznik zmluvy

Zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru obchodníkom kupujúcemu, vzniká zaslaním akceptácie objednávky, ktorú zašle obchodník samostatným e-mailom kupujúcemu, ktorého názov je „Potvrdenie objednávky“.

Zmluva uzatvorená podľa tohto ustanovenia medzi obchodníkom a kupujúcim ako spotrebiteľom je spotrebiteľskou kúpnou zmluvou v zmysle §612 Občianskeho zákonníka.

Komunikácia kupujúceho a obchodníka

Komunikácia kupujúceho a obchodníka bude prebiehať predovšetkým e-mailom. V nutných prípadoch môže prebiehať telefonicky, alebo poštou.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu riadne a včas. Kupujúci zaplatí obchodníkovi kúpnu cenu spôsobom a v čase, ktorý si vybral pri odosielaní objednávky v eshope.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu VOPRED.

Možnosti platby kúpnej ceny

Kupujúci uhradí kúpnu cenu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • bankovým prevodom na účet obchodníka (bez príplatku)
 • hotovostným vkladom na účet obchodníka (bez príplatku)
 • platobnou kartou VISA/MASTERCARD (bez príplatku)
 • pomocou platobnej služby PAYPAL (bez príplatku)

V prípade omeškania úhrady kúpnej ceny je obchodník oprávnený účtovať kupujúcemu úroky z omeškania.

Daňový doklad

Po uhradení kúpnej sumy obchodník vystaví kupujúcemu daňový doklad. Daňový doklad obchodník kupujúcemu zašle e-mailom. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s doručovaním daňových a účtovných dokladov e-mailom.

4. Dodanie a prevzatie tovaru

Dodanie tovaru

Dodacie lehoty

Obchodník a kupujúci sa dohodli na spôsobe dodania tovaru v rámci územia Slovenska nasledovne:

 • Dodacia lehota na odoslanie tovaru je maximálne 30 (tridsať) kalendárnych dní od pripísania kúpnej ceny na účet obchodníka.

Spôsob doručenia

Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom dohodnutým v objednávke.

Tovar obchodník zašle v rámci SR nasledovným spôsobom:

 • celková hmotnosť tovaru v objednávke do 2kg: listom 2. triedy – Slovenská pošta
 • celková hmotnosť tovaru v objednávke nad 2kg do 10kg: balíkom 2. triedy – Slovenská pošta
 • celková hmotnosť tovaru v objednávke nad 10kg: poštový kuriérom Slovenskej pošty
 • celková hmotnosť tovaru v objednávke do 5kg: službou Packeta (ak si spotrebiteľ tohto dopravcu vybral)

Lehoty prepravných spoločností

Lehoty prepravných spoločností na doručenie zásielky kupujúcemu od dňa podania zásielky obchodníkom:

 • Slovenská pošta: 3 až 5 pracovných dní v SR
 • Kuriér Slovenskej pošty: 1 až 3 pracovní dni v SR
 • Služba Packeta: 1 až 3 pracovní dni v SR

Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný tovar prevziať. Prevzatie sa uskutoční v zmysle podmienok doručovateľa.

Odmietnutím prevzatia zásielky alebo neprevzatím zásielky od doručovateľa neprichádza k odstúpeniu od zmluvy. Všetky ďalšie náklady, ktoré vzniknú odmietnutím prevzatia zásielky alebo neprevzatím zásielky od doručovateľa, hradí kupujúci v ich skutočnej výške.

5. Náklady na doručenie

Cenník prepravných nákladov

Cenu prepravného zobrazí nákupný košík v eshope automaticky podľa hmotnosti a celkovej ceny objednaného tovaru podľa nasledujúceho cenníka:

Dopravca Cieľ a maximálna hmotnosť zásielky Cena prepravy (s DPH)
Slovenská pošta (list 2. triedy) SR – do 1 kg 3,80€
Slovenská pošta (list 2. triedy) SR – 1 kg až 2 kg 4,90€
Slovenská pošta (balík 2. triedy) SR – 2 kg až 5 kg 7,30€
Slovenská pošta (balík 2. triedy) SR – 5 kg až 10 kg 8,50€
Kuriér SR – 10 až 20 kg 11,80€
Slovenská pošta (balík 2. triedy) zahraničie – bez rozdielu hmotnosti 36€

 

Cena prepravného pre objednávku tovaru za 150€ vrátane DPH a viac, pri doručení v rámci SR, je 0,00€.
Cena prepravného pre objednávku tovaru za 450€ vrátane DPH a viac, pri doručení do zahraničia, je 0,00€. 

V prípade, že kupujúci zvolil pri objednávke “Osobný odber (v Trnave alebo v Šali)”, cena prepravy je 0,00€.

Ak sa tak zmluvné strany dohodli, kupujúci si tovar prevezme na jednej z týchto adries obchodníka:

 • E – GO s.r.o., Lomonosovova 6 (1. posch., č.d. 119), Trnava
 • Coworking Šaľa, Hlavná 5 (budova VÚB, vchod zboku budovy), Šaľa

Adresu osobného prevzatia je kupujúci povinný oznámiť obchodníkovi vopred. Termín prevzatia je dohodou zmluvných strán.

V prípade, že kupujúci po objednaní tovaru s osobným prevzatím bude dodatočne požadovať doručenie prepravcom, je povinný vopred uhradiť prepravné náklady podľa vyššie uvedenej tabuľky.

6. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

Pri kúpe tovaru môže kupujúci písomne odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.j. pred prevzatím tovaru), resp. môže písomne stornovať objednávku ešte pred jej akceptáciou obchodníkom.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúcim sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Obchodník poskytuje kupujúcemu vzor formulára na odstúpenie od zmluvy na web stránke eshopu a ako prílohu e-mailovej akceptácie objednávky.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný obchodníkom.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, obchodníka a kupujúceho a musí byť na náklady kupujúceho v lehote 14 kalendárnych dní doručené spolu s tovarom na korešpondenčnú adresu obchodníka. Formulár na odstúpenie od zmluvy je uverejnený na internetovej stránke eshopu ».

Obchodník uhradí kupujúcemu bankovým prevodom alebo poštovým poukazom celú čiastku do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru obchodníkovi.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Obchodník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nemožnosti plnenia kúpnej zmluvy podľa § 575 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ako nemožnosť plnenia je možno posúdiť prípady ako napr. vypredanie zásob výrobcu, nedostupnosť tovaru výrobcu, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Obchodníka spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote alebo cene určenej týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľova pod. Obchodník je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to spôsobom akým kupujúci cenu uhradil, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7. Práva a povinnosti obchodníka

Obchodník je povinný:

 • dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, dodací list).
 • zaslať kupujúcemu daňový doklad, v zmysle čl. 3 týchto obchodných podmienok.

Obchodník má právo:

 • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.
 • kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

8. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť obchodníkovi dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré meno obchodníka,
 • potvrdiť v dodacom liste (alebo poštovej doručenke) prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
 • pri objednávke a komunikácii s obchodníkom uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

9. Záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie

Obchodník dodá kupujúcemu spolu s tovarom nasledovné dokumenty:

 • návod na použitie
 • licenčnú zmluvu

Tieto dokumenty kupujúcemu budú poskytnuté vo forme PDF súboru zaslaného e-mailom, alebo k dispozícii na stiahnutie z web stránky eshopu.

Tieto dokumenty v prípade hmotného tovaru budú dodané aj v papierovej forme.

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

Oprávnenie na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním alebo skladovaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo akýmkoľvek použitím tovaru v rozpore s príslušným návodom na použitie alebo narábaním s tovarom inak, ako je pre daný typ tovaru bežné.

Za výrobné vady zodpovedá výrobca. Vady, ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba, je kupujúci povinný reklamovať u obchodníka písomnou reklamáciou. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru obchodník nezodpovedá.

V prípade, že kupujúci prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy, má kupujúci právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je kupujúci povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nesie dopravca. Podpísaním prevzatia tovaru kupujúci potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave.

Uplatnenie reklamácie musí kupujúci vykonať v zmysle reklamačného poriadku, zverejneného na webových stránkach eshopu.

Výluka zodpovednosti

Tovar predávaný v eshope PomockyPreDeti.sk NIE JE HRAČKA! Obchodník v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu alebo ujmu spôsobenú nesprávnym používaním tovaru, alebo použitím v rozpore s návodom na použitie. Kupujúci preberá plnú zodpovednosť za to, že tovar nebude používať maloleté dieťa/deti bez dozoru dospelej osoby.

10. Licencia

Všetky produkty v eshope PomockyPreDeti.sk sú autorským dielom v zmysle Autorského zákona.

Kupujúci súhlasí s licenčnými podmienkami uvedenými v Licenčnej zmluve, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

11. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. E-mailová adresa na zaslananie takejto žiadosti je info@pomockypredeti.sk.

Ak obchodník na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi obchodníkom a kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Európska platforma alternatívneho riešenia sporov je dostupná na internetových stránkach http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm (otvorí sa v novom okne)  ».

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie (otvorí sa v novom okne) ».

12. Ochrana osobných údajov

Obchodník sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré obchodník spracúva. Podmienky ochrany údajov obchodník uverejňuje na web stránke eshopu v časti Ochrana osobných údajov.

13. Pravidlá použitia cookies

Obchodník sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa použitia súborov cookies na internetovej stránke eshopu. Podmienky použitia súborov cookies obchodník uverejňuje na web stránke eshopu v časti Pravidlá použitia cookies.

14. Pravidlá monitorovania prístupov

Prístupy kupujúceho na web stránku eshopu môžu byť monitorované pre účely štatistického spracovania v rámci platnej legislatívy. Podmienky monitorovania prístupov obchodník uverejňuje na web stránke eshopu v časti Právne podmienky.

15. Záverečné ustanovenia

Obchodník si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke eshopu.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledovných zákonov:

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

V prípade zmeny týchto obchodných podmienok obchodník zverejní staršie verzie v archíve na web stránke eshopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia zmluvy.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.7.2024.

Archív starších verzií:
Obchodné podmienky platné od 11.3.2016 do 4.5.2017 (PDF)
Obchodné podmienky platné od 5.5.2017 do 18.10.2020 (PDF)
Obchodné podmienky platné od 19.10.2020 do 30.6.2024 (PDF)


Obchodné podmienky eshopu PomockyPreDeti.sk
(časť 2 – pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi)

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky v zmysle platnej legislatívy upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej na diaľku na internetovej stránke elektronického obchodu PomockyPreDeti.sk (ďalej len „eshop“) medzi:

E – GO, s.r.o.
A. Kubinu 24
917 01 Trnava

IČO: 36251526
DIČ: 2020167633
IČ DPH: SK2020167633

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, Odd. Sro, Vl. č. 13763/T

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (SWIFT BIC TATRSKBX)
Číslo účtu IBAN: SK75 1100 0000 0026 2480 4313
Číslo účtu v starom formáte: 2624804313/1111
(ďalej len „predávajúci“)

a osobou nakupujúcou tovar, ktorý je v zmysle zákona spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).
Kupujúcim je podľa § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania; alebo je právnickou osobou.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zmluvnými podmienkami záväzkovo-právnych vzťahov uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Kontaktné údaje predávajúceho (korešpondenčná adresa)

E – GO, s.r.o.
Lomonosovova 6
č. dverí 119
917 08 Trnava

Adresa elektornickej pošty predávajúceho

info@pomockypredeti.sk

Zodpovedná osoba predávajúceho

Ing. Martina Ostrovská
tel. +421 911 137 086
e-mail info@pomockypredeti.sk

Časová dostupnosť

Pondelok – piatok
9:30 – 15:00 hod.

Orgán dozoru

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
033/5512 689
033/5512 690

 1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Odoslanie objednávky

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na zmluvu uzavretú v eshope.

Odoslaná objednávka predstavuje návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy.

Odoslanie objednávky sa uskutoční elektronicky, stlačením tlačidla OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY v poslednom kroku objednávkového procesu v eshope.

Po odoslaní objednávky v eshope predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom na adresu kupujúceho informáciu o doručení objednávky.

Objednávka od kupujúceho musí obsahovať tieto náležitosti (vyplnené údaje):

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mail
 • Telefón
 • Ulica
 • Číslo domu
 • Mesto
 • PSČ
 • v prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľom alebo právnickou osobou, aj fakturačné údaje t.j. IČO, DIČ a názov firmy

 

Akceptácia objednávky a vznik zmluvy

Zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká zaslaním akceptácie objednávky, ktorú zašle predávajúci samostatným e-mailom kupujúcemu, ktorého názov je „Potvrdenie objednávky“.

Zmluva uzatvorená podľa tohto ustanovenia medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom je kúpnou zmluvou v zmysle §409 a nasledujúcich Ochodného zákonníka.

Komunikácia kupujúceho a predávajúceho

Komunikácia kupujúceho a predávajúceho bude prebiehať predovšetkým e-mailom. V nutných prípadoch môže prebiehať telefonicky, alebo poštou.

 1. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom a v čase, ktorý si vybral pri odosielaní objednávky v eshope.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu VOPRED, s výnimkou, ak je kupujúcim škola alebo jej zriaďovateľ so sídlom v SR a zvolí spôsob platby na faktúru po dodaní.

Možnosti platby kúpnej ceny

Kupujúci uhradí kúpnu cenu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • bankovým prevodom na účet predávajúceho (bez príplatku)
 • hotovostným vkladom na účet predávajúceho (bez príplatku)
 • platobnou kartou VISA/MASTERCARD (bez príplatku)
 • pomocou platobnej služby PAYPAL (bez príplatku)

V prípade omeškania úhrady kúpnej ceny je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úroky z omeškania.

Daňový doklad

Po uhradení kúpnej sumy predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad. Daňový doklad predávajúci kupujúcemu zašle e-mailom. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s doručovaním daňových a účtovných dokladov e-mailom.

 

 1. Dodanie a prevzatie tovaru

Dodanie tovaru

 

Dodacie lehoty

 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli na spôsobe dodania tovaru v rámci územia Slovenska nasledovne:

 • Dodacia lehota na odoslanie tovaru je maximálne 30 (tridsať) kalendárnych dní od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

 

Spôsob doručenia

 

Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom dohodnutým v objednávke.

Tovar predávajúci zašle v rámci SR nasledovným spôsobom:

 • celková hmotnosť tovaru v objednávke do 2kg: listom 2. triedy – Slovenská pošta
 • celková hmotnosť tovaru v objednávke nad 2kg do 10kg: balíkom 2. triedy – Slovenská pošta
 • celková hmotnosť tovaru v objednávke nad 10kg: poštový kuriérom Slovenskej pošty
 • celková hmotnosť tovaru v objednávke do 5kg: službou Packeta (ak si spotrebiteľ tohto dopravcu vybral)

 

 

Lehoty prepravných spoločností

 

Lehoty prepravných spoločností na doručenie zásielky kupujúcemu od dňa podania zásielky predávajúcim:

 • Slovenská pošta: 3 až 5 pracovných dní v SR
 • Kuriér Slovenskej pošty: 1 až 3 pracovní dni v SR
 • Služba Packeta: 1 až 3 pracovní dni v SR

Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný tovar prevziať. Prevzatie sa uskutoční v zmysle podmienok doručovateľa.

Odmietnutím prevzatia zásielky alebo neprevzatím zásielky od doručovateľa neprichádza k odstúpeniu od zmluvy. Všetky ďalšie náklady, ktoré vzniknú odmietnutím prevzatia zásielky alebo neprevzatím zásielky od doručovateľa, hradí kupujúci v ich skutočnej výške.

 1. Náklady na doručenie

Cenník prepravných nákladov

Cenu prepravného zobrazí nákupný košík v eshope automaticky podľa hmotnosti a celkovej ceny objednaného tovaru podľa nasledujúceho cenníka:

Dopravca Cieľ a maximálna hmotnosť zásielky Cena prepravy (s DPH)
Slovenská pošta (list 2. triedy) SR – do 1 kg 3,80€
Slovenská pošta (list 2. triedy) SR – 1 kg až 2 kg 4,90€
Slovenská pošta (balík 2. triedy) SR – 2 kg až 5 kg 7,30€
Slovenská pošta (balík 2. triedy) SR – 5 kg až 10 kg 8,50€
Kuriér SR – 10 až 20 kg 11,80€
Slovenská pošta (balík 2. triedy) zahraničie – bez rozdielu hmotnosti 36€

 

Cena prepravného pre objednávku tovaru za 150€ vrátane DPH a viac, pri doručení v rámci SR, je 0,00€.
Cena prepravného pre objednávku tovaru za 450€ vrátane DPH a viac, pri doručení do zahraničia, je 0,00€. 

V prípade, že kupujúci zvolil pri objednávke “Osobný odber (v Trnave alebo v Šali)”, cena prepravy je 0,00€.

 

 

Kupujúci si tovar prevezme na jednej z týchto adries predávajúceho:

 • E – GO s.r.o., Lomonosovova 6 (1. posch., č.d. 119), Trnava
 • Coworking Šaľa, Hlavná 5 (budova VÚB, vchod zboku budovy), Šaľa

Adresu osobného prevzatia je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vopred. Termín prevzatia je dohodou zmluvných strán.

V prípade, že kupujúci po objednaní tovaru s osobným prevzatím bude dodatočne požadovať doručenie prepravcom, je povinný vopred uhradiť prepravné náklady podľa vyššie uvedenej tabuľky.

 

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, dodací list).
 • zaslať kupujúcemu daňový doklad, v zmysle čl. 3 týchto obchodných podmienok.

 

Predávajúci má právo:

 • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.
 • kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.
 1. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste (alebo poštovej doručenke) prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
 • pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 1. Záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie

Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom nasledovné dokumenty:

 • návod na použitie
 • licenčnú zmluvu

Tieto dokumenty kupujúcemu budú poskytnuté vo forme PDF súboru zaslaného e-mailom, alebo k dispozícii na stiahnutie z web stránky eshopu.

Tieto dokumenty v prípade hmotného tovaru budú dodané aj v papierovej forme.

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

Oprávnenie na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním alebo skladovaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo akýmkoľvek použitím tovaru v rozpore s príslušným návodom na použitie alebo narábaním s tovarom inak, ako je pre daný typ tovaru bežné.

Za výrobné vady zodpovedá výrobca. Vady, ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba, je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomnou reklamáciou. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá.

V prípade, že kupujúci prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy, má kupujúci právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je kupujúci povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nesie dopravca. Podpísaním prevzatia tovaru kupujúci potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave.

Uplatnenie reklamácie musí kupujúci vykonať v zmysle reklamačného poriadku, zverejneného na webových stránkach eshopu.

Výluka zodpovednosti

Tovar predávaný v eshope PomockyPreDeti.sk NIE JE HRAČKA! Predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu alebo ujmu spôsobenú nesprávnym používaním tovaru, alebo použitím v rozpore s návodom na použitie. Kupujúci preberá plnú zodpovednosť za to, že tovar nebude používať maloleté dieťa/deti bez dozoru dospelej osoby.

 1. Licencia

Všetky produkty v eshope PomockyPreDeti.sk sú autorským dielom v zmysle Autorského zákona.

Kupujúci súhlasí s licenčnými podmienkami uvedenými v Licenčnej zmluve, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

 1. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. Podmienky ochrany údajov predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v časti Ochrana osobných údajov.

 1. Pravidlá použitia cookies

Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa použitia súborov cookies na internetovej stránke eshopu. Podmienky použitia súborov cookies predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v časti Pravidlá použitia cookies.

 1. Pravidlá monitorovania prístupov

Prístupy kupujúceho na web stránku eshopu môžu byť monitorované pre účely štatistického spracovania v rámci platnej legislatívy. Podmienky monitorovania prístupov predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v časti Právne podmienky.

 1. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke eshopu.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledovných zákonov:

 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
 • Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke eshopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia zmluvy.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.7.2024.