Reklamačný poriadok

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Záručné podmienky a poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby

Podmienky uplatnenia reklamácie na vady predaného tovaru a jej vybavenie sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka § 618 až 625.

Spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 623 Občianskeho zákonníka.

Kontaktné údaje na vybavovanie reklamácií sú uvedené v Obchodných podmienkach.

Uplatnenie reklamácie musí kupujúci vykonať písomne.

Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho

E-GO s.r.o.
Lomonosovova 6
917 08 Trnava

poistenou poštovou zásielkou (nie na dobierku), ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak (napr. dopraviť tovar osobne určenej osobe).

Kupujúci je povinný v písomnej reklamácii presne označiť druh a rozsah vád tovaru a predmet reklamácie. 

Oznámenie o vybavení reklamácie a reklamačný protokol

Predávajúci zašle oznámenie o vybavení reklamácie kupujúcemu e-mailom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Miesto podávania reklamácií a servisné miesto

Adresa predávajúceho, kontaktné údaje a časová dostupnosť je uvedená v čl. 1 Obchodných podmienok.

Riešenia sporov

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v Obchodných podmienkach.