Licencia

Zjednodušené znenie licencie

V nasledujúcom texte sa dozviete, čo môžete/nesmiete robiť s produktami zakúpenými v eshope PomockyPreDeti.sk. Všetky produkty sú totiž chránené autorským právom.

Stručne pre Vás uvádzame zrozumiteľné pravidlá tak, aby ste pomôcky naplno využili pre Vás a Vaše deti a aby ste zároveň dodržali licenčné podmienky.

Ako MÔŽETE použiť produkty z PomockyPreDeti.sk

Fyzické výrobky (pomôcky)

 • môžete ich použiť v domácnosti, ak ste si ich kúpili ako súkromná osoba
 • môžete ich požičať ďalším súkromným osobám, ktoré ich môžu použiť tiež vo svojej domácnosti
 • môžete ich použiť vo Vašej škole/škôlke/inštitúcii/firme, ak ste ich kúpili priamo ako daná právnická osoba; môžu ich používať Vaši zamestnanci a žiaci pri vyučovaní a iných aktivitách organizovaných danou právnickou osobou
 • môžete ich použiť aj na verejných akciách na ukážku alebo v rámci pedagogických aktivít, pod podmienkou, že za použitie nebudete od verejnosti vyberať poplatok

Elektronický obsah (PDF)

 • môžete ho vytlačiť a vyrobiť si svojpomocne pomôcky pre vlastnú potrebu v ľubovoľnom množstve kópií pomôcky
 • môžete ho uložiť na ľubovoľné množstvo svojich pevných médií v počítačoch, ktoré patria priamo Vám (v prípade právnickej osoby v počítačoch patriacich danej právnickej osobe – napríklad zamestnancov)

Ako NESMIETE použiť produkty z PomockyPreDeti.sk

Fyzické výrobky (pomôcky)

 • nesmiete vytvárať kópie pomôcok (okrem prípadov, kedy máte PDF, z ktorého si môžete robiť ďalšie exempláre pomôcky pre vlastnú potrebu)
 • nesmiete vytvárať odvodeniny pomôcok
 • nesmiete pomôcky požičiavať verejnosti za poplatok
 • nesmiete pomôcky používať na podnikanie
 • pomôcky vyrobené svojpomocne z PDF súboru nesmiete predávať ani rozdávať (všetky exempláre sú určené len pre Vás)

Elektronický obsah (PDF)

 • PDF nesmiete preposlať ani inak doručiť/odovzdať/dať na stiahnutie/uložiť na počítač alebo pevné médium (vrátane e-mailu) inej súkromnej ani právnickej osobe (s výnimkou, že právnická osoba môže PDF uložiť na počítače svojich zamestnancov)
 • PDF nesmiete zdieľať na sociálnych sieťach
 • PDF nesmiete predať
 • pomôcky vyrobené svojpomocne z PDF súboru nesmiete predávať ani rozdávať
 • PDF nesmiete meniť, dopĺňať ani inak graficky a obsahovo modifikovať

Licencia platí iba pre Vás. Nesmiete ju predať, postúpiť, odstúpiť, zapožičať ani inak previesť na inú osobu (platí pre súkromné aj právnické osoby).

Prečo je licencia takto nastavená?

To je jednoduché:

 • chceme, aby ste si pomôcky mohli s deťmi užívať vo vysokej kvalite a preto si musíme byť istí, že používate originály
 • dizajnom a výrobou pomôcok sa živíme a investujeme do nej veľké množstvo peňazí a času, chceme si preto chrániť svoje živobytie
 • zo zákona musíme zaručiť ochranu všetkým autorom, ktorí sa na tvorbe pomôcok podieľali

V konečnom dôsledku máme hlavne záujem, aby sme mohli dlhodobo vytvárať krásne a kvalitné pomôcky, ktoré budú Vaše deti milovať. Dodržiavaním licenčných podmienok nám v tom pomôžete. My Vám odmenou za to budeme dávať najlepšiu kvalitu za primerané ceny.

Prečítajte si aj nasledujúcu Licenčnú zmluvu (plné znenie licencie):

Licenčná zmluva

uzatvorená podľa §65 zákona 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v platnom znení

Táto licenčná zmluva je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorenej nákupom v eshope PomockyPreDeti.sk v zmysle obchodných podmienok.

Kupujúci je pre účely licenčnej zmluvy nadobúdateľom licencie (ďalej len “Nadobúdateľ”), predávajúci je osobou oprávnenou (ďalej len “Poskytovateľ”).

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto licenčnej zmluvy na použitie diela/produktu (ďalej len „Zmluva”).

I. Úvodné ustanovenia – predmet zmluvy

 1. Nadobúdateľ uzatvoril s Poskytovateľom zmluvu na dodanie učebnej pomôcky z eshopu PomockyPreDeti.sk, ktorá je autorským dielom v zmysle Autorského zákona (ďalej len “Produkt”).
 2. Poskytovateľ na základe objednávky dodal Nadobúdateľovi Produkt.
 3. V zmysle Autorského zákona je vykonávateľom majetkových práv týkajúcich sa Produktu Poskytovateľ.
 4. Predmetom tejto Licenčnej zmluvy je licencia na používanie Produktu, ďalej len „Licencia“.
 5. Poskytovateľ vyhlasuje, že na účely tejto Licenčnej zmluvy je plne oprávnený vykonávať majetkové práva a autorské práva k Produktu a disponovať nimi v súlade s Autorským zákonom.

II. Licencia

 1. Spôsob použitia Produktu:
  Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu na

  • verejné vystavenie Produktu
  • verejné vykonanie Produktu
  • vyhotovenie rozmnoženiny Produktu – len v prípade Produktu typu “Elektronický obsah na nehmotnom nosiči (PDF)”
 2. Poskytovateľ týmto udeľuje Nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu na použitie Produktu.
 3. Vecný rozsah Licencie: Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu v rozsahu obvyklom pre daný druh Produktu a spôsob použitia Produktu, najmä na vzdelávacie účely a na plnenie činnosti vyplývajúcej z ustanovujúceho dokumentu Nadobúdateľa tak, aby bol dosiahnutý účel Produktu.
 4. Nadobúdateľ výslovne súhlasí, že nesmie Produkt alebo jeho rozmnoženiny:
  • verejne rozširovať predajom alebo inou formou vlastníckeho práva
  • verejne rozširovať nájmom alebo vypožičaním
  • spracúvať, prekladať alebo adaptovať
  • upraviť tak, že odstráni z Produktu alebo pozmení na Produkte podpisy, značky alebo označenie Poskytovateľa, ak sa na Produkte nachádzajú.
 5. Územný rozsah Licencie: Licencia je platná bez územného obmedzenia.
 6. Trvanie licencie: Licencia je platná bez časového obmedzenia.
 7. Nadobúdateľ nesmie Licenciu postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. O postúpení Licencie a o osobe postupníka je Nadobúdateľ povinný informovať Poskytovateľa bez zbytočného odkladu. Súhlas Poskytovateľa s postúpením Licencie sa vyžaduje aj pri predaji podniku Nadobúdateľa alebo časti podniku Nadobúdateľa, ktorého súčasťou je Licencia.
 8. Zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená Licencia podľa tejto Licenčnej zmluvy, prechádzajú práva a povinnosti z tejto Zmluvy na jej právneho nástupcu. Ak niet právneho nástupcu podľa predošlej vety, Licencia zaniká.
 9. Nadobúdateľ sa zaväzuje nepoužívať Produkt spôsobom znižujúcim jeho hodnotu alebo dobrú povesť a česť Poskytovateľa.
 10. Poskytovateľ má právo za akékoľvek rozšírenie tejto Licencie požadovať od Nadobúdateľa peňažnú odmenu.
 11. Rozšírenie tejto Licencie je možné len písomnou formou dodatkom k tejto Licenčnej zmluve.
 12. Poskytovateľ je povinný strpieť použitie Produktu Nadobúdateľom v rozsahu udelenej Licencie.

III. Odmena za udelenie Licencie

 1. Poskytovateľ týmto udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu v rozsahu a za podmienok podľa článku II. tejto Zmluvy a cena za túto Licenciu je zahnutá v cene za Produkt podľa Objednávky. Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku II. odsek 11. tejto Zmluvy.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy možno vykonať len v písomnej forme osobitným dodatkom k tejto Zmluve so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
 2. Ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, vzťahy zmluvných strán, ktoré touto Zmluvou nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.